การสมัครสมาชิก

กรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัคร ณ จุดรับสมัครทั่วประเทศ

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าสมุดบัญชี (รับผลการตอบแทนตามแผนการตลาด)
 3. ผู้สมัครจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หากผู้สมัครที่มีอายุตั้งแต่ 18-19 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม)
 4. กรณีจดในนามบริษัทจะต้องมีเอกสารหนังสือรับรองแนบมากับใบสมัคร
 5. หาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์ JC SHOP ทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังชำระค่าสมัครสมาชิก 450 บาท

 1. ชุดคู่มือดำเนินธุรกิจ (Bussiness Manual)
 2. รับฟรี ผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ (ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิงขวดเล็ก 1 ขวด)
 3. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาผู้จำหน่ายอิสระ
 4. กำไรจากการขายปลีกตามราคาที่บริษัทฯกำหนด
 5. มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ในแผน Twin network (หากมีการบริโภคซ้ำหรือขายผลิตภัณฑ์ เพื่อสะสมคะแนน PV ครบ 425 PV)
 6. สะสมคะแนน PV ครบ 3,825 PV จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายอิสระระดับทอง (Gold distributor)
 7. หากผู้จำหน่ายอิสระไม่สามารถสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 3,825 PV ผู้จำหน่ายจะไม่สามารถรับผลตอบแทนในคุณสมบัติของผู้จำหน่ายอิสระในระดับทอง

Related posts

Leave a Comment