เกี่ยวกับบริษัท

วิสัยทัศน์

บริษัทของไทยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมขายตรงเพื่อตอบสนองความสำเร็จของผู้ร่วมธุรกิจ และสร้างโอกาสทางอาชีพสู่สังคมด้วยนวัตกรรมทางการตลาดแนวใหม่ในระดับสากล

พันธกิจ

 1. บริษัทจะรักษามาตรฐานการประกอบธุรกิจ เพื่อยกระดับอาชีพขายตรงให้เป็นวิชาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของคุณธรรมที่สอดคล้องกับกฎหมาย
 2. สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและคุณค่าทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างและรักษาพันธมิตร เพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันให้ตอบสนองความพึงพอใจ และสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ร่วมธุรกิจโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
 3. ส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาอาชีพผ่านศูนย์การเรียนรู้ทางธุรกิจ

วัตถุประสงค์

 1. มุ่งมั่นจะเป็นบริษัท MLM ชั้นนำ ที่มีการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นสากล
 2. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสนองตอบต่อทุกความต้องการ
 3. บริษัทต้องมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อการส่งมอบสินค้า และการบริการที่ดีสู่ความพึงพอใจสูงสุดของสมาชิก
 4. บริษัทจะสร้างเครื่องมือทางการตลาดที่จะให้ทุกรายจ่ายเป็นรายรับของท่าน

การจ่ายผลตอบแทน

ผู้จำหน่ายอิสระ (Distributor)

เมื่อลูกค้าได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่ค้าที่ได้ทำข้อตกลงกับบริษัทฯไว้ และต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก บริษัทฯโดยผ่านผู้จำหน่ายอิสระ(Distributor) ที่แนะนำและหากลูกค้าสนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระจะต้องชำระค่าสมัคร 450 บาท เพียงครั้งเดียว โดยท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้ :

 1. ชุดคู่มือดำเนินธุรกิจ(Bussiness Manual)
 2. ผลิตภัณฑ์ทดลองใช้(ยาน้ำสมุนไพรโหย่งเหิงขวดเล็ก 1 ขวด)
 3. ซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาผู้จำหน่ายอิสระ
 4. กำไรจากการขายปลีกตามราคาที่บริษัทฯกำหนด
 5. มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ในแผน Twin network หากมีการบริโภคซ้ำหรือขายผลิตภัณฑ์เพื่อสะสมคะแนน PV ครบ 425 PV
 6. สะสมคะแนน PV ครบ 3,825 PV จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จำหน่ายอิสระระดับทอง(Gold distributor)

หากผู้จำหน่ายอิสระไม่สามารถสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์จนครบ 3,825 pv ผู้จำหน่ายอิสระจะไม่สามารถรับผลตอบแทนในคุณสมบัติ ของผู้จำหน่ายอิสระระดับทอง แต่จะได้รับผลตอบแทนในฐานะของผู้จำหน่ายอิสระเท่านั้น (ผลประโยชน์จากแผน Twin Network เท่านั้น)

การจ่ายผลตอบแทนแผน Balance Team

เมื่อผู้จำหน่ายอิสระได้บริโภคหรือขายผลิตภัณฑ์แบบสะสม และมีคุณสมบัติเป็นผู้จำหน่ายอิสระระดับทองแล้วนั้นจะได้รับ ผลตอบแทนจากการสร้างทีมแบบ Balance team ด้วย ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนจากการสร้างทีมของตนเองดังนี้

เมื่อผู้จำหน่ายอิสระระดับทองได้แนะนำให้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ และได้สะสมจนกระทั่งมีคุณสมบัติเป็นผู้จำหน่ายอิสระระดับทอง เช่นกัน และมียอด pv สะสมในทีมที่ 1 ยอด 3,400 pv และทีมที่ 2 อีก 3,400 pv ซึ่งทั้งสองทีมจะต้องมีการวางผังองค์กรต่อใต้องค์กร 3,825 pv ของยอดที่เกิดขึ้นจากการซื้อผลิตภัณฑ์นั้นใน 425 pv แรก บริษัทฯ จะนำไปคำนวณจากผลตอบแทนให้กับผู้จำหน่ายอิสระในแผนแบบ Twin Network และเมื่อใดก็ตาม เมื่อมียอดซื้อสะสม pv ในองค์กรฝั่งซ้าย และฝั่งขวาทางบริษัทฯ จะนำยอด pv จากยอดซื้อสะสมฝั่งละ 3,400 pv มาคำนวณการจ่ายผลตอบแทน โดยยอดซื้อสะสมทุก 3,400 pv ในแต่ละฝั่งที่เกิดขึ้นจะถือเป็น 1 หน่วยการขายจากการสร้างทีมบริษัทฯ จึงให้ผลตอบแทนจากการสร้างทีมขายดังกล่าว 1,000 บาท (ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้) ซึ่งจะนำมาประมวลผลจากยอดซื้อและขายของสมาชิกภายใต้องค์กรของท่านทุกวัน และจะจ่ายให้ภายใน 7 วัน ซึ่งจากเงื่อนไขดังกล่าวนี้ทางบริษัทฯ อนุญาตให้ท่านมีรหัสในการดำเนินธุรกิจได้ 1 รหัสเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของท่านได้ไม่เกิน 15 หน่วย

อนึ่ง 1 หน่วยของการสร้างการขายแบบสมดุล หมายถึงการที่ ผู้จำหน่ายอิสระ ระดับทองได้สร้างทีมขายใหม่เพิ่มขึ้นทั้งสองฝั่งโดยทุกครั้งที่องค์กรทั้งสองฝั่งมียอดคะแนน Balance Team ของแต่ละ ผู้จำหน่ายอิสระ ระดับทองครบ 3,400 pv (สำหรับคะแนนแบบ Balance Team) แล้วนำมารวมกับอีกฝั่งหนึ่งให้ครบเป็น 6,800 pv จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างทีมแบบ Balance Team หรือการสร้างทีมขาย 2 ทีม แบบสมดุลเมื่อผู้จำหน่ายอิสระได้รับผลตอบแทนจากทีมขายภายใต้องค์กรในแต่ละเดือนเกิน 2,000 บาท ทาง บริษัทฯจะดำเนินการหักผลตอบแทนส่งที่เกิน 2,000 บาท ไว้เป็นจำนวนเงิน 750 บาท (ผลตอบแทนตั้งแต่ 2,001-2,650 บาท) เพื่อนำไปใช้ในการรักษาสิทธิ์การรับผลตอบแทนจากแผน Twin Network ด้วย

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่ผู้จำหน่ายอิสระไม่สามารถบริโภคหรือขายผลิตภัณฑ์ให้ครบ 3,825 pv ทางบริษัทฯ จะนำยอดซื้อผลิตภัณฑ์สะสมของผู้จำหน่ายอิสระ 425 pv แรกไปคำนวณผลตอบแทนให้ในแผน Twin Network และยอดซื้อในส่วนที่เกินจาก 425 pv ยังสามารถนำไปรวมกับยอดซื้อส่วนเกินของผู้จำหน่ายอิสระที่อยู่ในทีมเดียวกัน (ทีมฝั่งซ้ายหรือทีมฝั่งขวา) ให้ครบ 3,400 pv ก็จะถือเป็น 1 หน่วยของการสร้างทีมขายแบบสมดุลเช่นเดียวกัน

อนึ่ง การจ่ายผลตอบแทนในแผน Balance Team นั้น จะมีสัดส่วนในกานจ่ายผลตอบแทนไม่เกิน 70% ของยอดขาย

หากครั้งใดสัดส่วนในการจ่ายผลตอบแทนเกินกว่า 70% ทาง บริษัทฯ จะคิดผลตอบแทนให้เพียง 70% โดยจะนำยอดจ่ายผลตอบแทนรวมที่ไม่เกิน 70% นั้น มาหาค่าเฉลี่ยเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกแทน

การจ่ายผลตอบแทนแผน Twin Network

เมื่อผู้จำหน่ายอิสระได้แนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และลูกค้าสนใจสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระ จะเรียกผู้จำหน่ายอิสระที่ถูกแนะนำว่า Downline

เมื่อผู้จำหน่ายอิสระที่ถูกแนะนำมีการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อบริโภคเองหรือขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าจนกระทั่งมียอดสะสมครบ 425 pv บริษัทจะคำนวณผลตอบแทนในแผน Twin Network ให้ผู้แนะนำลงไปทั้งหมด 30 ชั้น โดยยอดขาย 425 pv แรกถูกนำมาคำนวณให้กับผู้แนะนำตามตารางที่ 1 และยอดขายส่วนที่เกินจาก 425 pv จะนำไปคำนวณผลตอบแทนให้เช่นกัน ดังตารางที่ 2 ซึ่งบริษัทจะคำนวณผลตอบแทนทุกสิ้นเดือน และจ่ายในเดือนถัดไป

นอกจากนี้ หากผู้จำหน่ายอิสระมียอดขายผลิตภัณฑ์สะสมเกิน 425 pv ทุกครั้งที่มียอด pv ส่วนเกินเกิดขึ้น ส่วนเกินนั้นจะถูกนำไปคำนวณการจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้จำน่ายอิสระที่แนะนำในแผนแบบ Balance Team ต่อไป

อนึ่งการรับผลตอบแทนจากแผน Twin Network นั้นจะได้รับก็ต่อเมื่อผู้จำน่ายอิสระเองจะต้องมียอดซื้อสะสมในเดือนนั้นๆ ตั้งแต่ 425 pv ขึ้นไป ซึ่งหากมียอดสะสมไม่ครบจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการได้รับผลตอบแทนจากแผน Twin Network นี้

กล่าวคือ หากมีการซื้อผลิตภัณฑ์แบบสะสมในเดือนนั้น และมียอด pv น้อยกว่า 425 pv จะถือว่าผู้จำหน่ายอิสระท่านนั้นจะไม่ถูกนับชั้นใดชั้นหนึ่งขององค์กร และชั้นถัดไปจะถูกเลื่อนขึ้นมานับแทน (roll up) ส่วนยอด pv ที่น้อยกว่า 425 pv นั้นจะมีการนับการจ่ายผลตอบแทนให้โดยจะนำยอด pv ที่น้อยกว่า 425 pv มารวมกับยอด pv ที่อยู่ในชั้นถัดไป แล้วคำนวณผลตอบแทนให้ต่อไป

นอกจากนี้การนำยอด pv มาคำนวณนั้น ในกรณีที่ผู้จำหน่ายอิสระยังไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายอิสระระดับทอง บริษัทฯจะนำยอดขายของ pv ที่เกิดขึ้นหลัง 30 วัน นับจากวันสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระมาคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้ในแผน Twin Network ตาม ตารางที่ 1 และตารางที่ 2

Leave a Comment